Rekrutacja KROK PO KROKU

1. W celu rekrutacji na studia kandydat powinien:

* zarejestrować się elektronicznie przez stronę www PWSZ* – Internetowa Rekrutacja Kandydatów – kandydat rejestruje się w systemie (zakłada osobiste konto rejestracyjne, do którego otrzymuje osobiste hasło dostępu na podany przez siebie adres e-mail), wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych;
* dokonuje wyboru kierunków studiów;
* wprowadza przedmioty zdawane na maturze (poziom podstawowy i rozszerzony, egzamin ustny i pisemny) brane pod uwagę w procesie rekrutacji w PWSZ w Gnieźnie (rozwijane z listy)
* wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer konta bankowego, które jest wygenerowane w systemie IRK, odrębnie na każdy kierunek studiów - Wysokość opłaty wynosi 85zł. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

UWAGA!
Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Jeśli nie posiadasz dostępu do Internetu bądź masz problemy z rejejstracją , logowaniem, umieszczeniem danych, przyjdź do Działu Kształcenia PWSZ.
Pomożemy Tobie zarejestrować się elektronicznie !

2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego:

* na podstawie wyników kandydatów tworzy się listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku;
* kandydat otrzymuje informacje o wyniku postępowania rekrutacyjnego na swoje osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK;
* Komunikaty systemu IRK;
- „zakwalifikowany" lub „niezakwalifikowany" (tylko dla I naboru na studia stacjonarne) po ukończeniu wszystkich etapów rekrutacji elektronicznej,
- "przyjęty" lub "nieprzyjęty" – po dostarczeniu dokumentów i posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej;

osoby, które nie zostały zakwalifikowane z powodu wyczerpania się limitu miejsc stanowią tzw. grupę rezerwową.

UWAGA!, nie przegap terminarza!

Kandydat na studia, powinien w określonym terminie dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (patrz Terminarz rekrutacji). Po dostarczeniu dokumentów i posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej kandydat spełniający wszystkie warunki rekrutacji uzyskuje status „przyjęty”.

3. Lista dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia:

* kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uczelnię (w momencie składania dokumentów proszę mieć przy sobie oryginał lub odpis świadectwa);
* fotografia (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm) oraz zdjęcie w formacie JPG (236 x 295 pikseli, 300 DPI - co odpowiada zdjęciu o wymiarach 2,0 x 2,5 cm) wczytane w system IRK dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej;
* podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego;
* oraz dodatkowo, jeśli kandydat posiada:
- dyplom ukończenia liceum medycznego (dotyczy kandydatów na pielęgniarstwo pomostowe);
- dokument potwierdzający udział w finale olimpiady ogólnopolskiej;
- inne dokumenty, np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B (dotyczy kandydatów na pielęgniarstwo i fizjoterapię), itp.