Wybór języka obcego w procesie rekrutacji

Kandydat na studia (z wyjątkiem kandydata na kierunek pielęgniarstwo) ma możliwość wyboru nauki jednego z dwóch języków oferowanych przez Uczelnię. Najliczniejsza jest zawsze grupa kandydatów wybierająca język angielski. Grupa ucząca się języka niemieckiego zostanie uruchomiona wyłącznie przy minimalnie 10 osobach na studiach stacjonarnych i 10 osobach na studiach niestacjonarnych, które wybrały naukę tego języka i podejmą studia. Na studiach inżynierskich język obcy realizowany jest na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (wg Polskiej Ramy Kwalifikacji, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r.; Dz.U. 2016, poz. 1594).

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest realizowany wyłącznie język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin (za nie mniej niż 4 punkty ECTS). Przepis ten reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa Dz.U. 2012 poz. 631).